ПОЗНАНИЕ


Администрацията на заплатите: Какви са днешните предизвикателства?

от Джонатан Купър-Багнал
източник: Outsource

Днешните предизвикателства пред администрирането на трудовите възнаграждения следват обичайната тема за всички съпортващи бизнеса функции. Очаква се да бъдат в по-голяма степен разходо-ефективни, като предлагат по-добро качество – в същността си трябва да дава повече за по-малко средства. Допълнително усложнение е, че обработката на заплатите трябва да отговаря на редица правни изисквания. Прецизност, съответствие, управление на риска – всички те трябва да се имат предвид.

Едно нещо при обработката на заплатите което го прави уникално сред останалите съпортващи функции, е, че прави всеки месец нещо, което привлича вниманието на всички служители, от изпълнителния директор до рецепсионистката. Грижи се трудът им да бъде заплатен.

В миналото обаче, докато други съпортващи функции са претърпели технологични подобрения, обработката на заплатите тенденциозно не е засегната. Това е свързано преди всичко с риска, че всякакви промени могат да забавят или дори спрат плащането на служителите. В резултат на това технологията за администрирането на заплатите може да се окаже остаряла и сложна. В същото време, организациите пропускат възможността да се възползват максимално от потенциала на анализите, който е лесно достъпен в данните от обработката на заплатите.

Така че как да продължим с администрирането на заплатите, да спестим пари и да се опазим от риск?

По наше мнение, организациите трябва да признаят, че обработката на заплатите не е сфера на дълбока мистерия, а на една чудесна възможност. Имайки това предвид, те трябва да се стремят да го включат в обсега на тяхната разширена дейност по трансформация на управлението на човешките ресурси. Това означава да въведат облачните технологии и да се възроди наново идеята за "единен глобален договор", разбирайки, че единният договор може да включва местни специалисти за посрещането на специфични правни нужди.

За много компании, решението е било да натикат с всички сили обработката на заплатите в софтуер за управление на човешките ресурси (УЧР). Като рационализирането на процеси от начало до край обикновено означава по-голяма автоматизация, има наличие на изобилие от възможности за администрацията на заплатите. УЧР прилага "единна версия на истината" и интегрирането на данните в един среден план предлага добра и на разумна цена опция за предоставяне на глобален или включващ няколко държави репорт. Както CloudPay, така и Safeguard World International предоставят средни по скалата възможности за обоработка на заплати в няколко държави, използвайки обобщен модел за покриване на местните нужди относно администрирането на заплатите.

Друг начин да се спестят пари и да се стандартизират услуги е да се консолидират договорите с трети лица. Но може ли наистина да има един-единствен глобален доставчик за услуги по обработка на заплатите? Въпреки че е възможно да има единен глобален договор, това не означава, че ще бъде един и същи доставчик "под шапката". Има ли значение това? В последните пет години се наблюдава консолидация на двама пазарни лидера в сферата на услугите по изнесена обработка на заплатите -  ADP и NorthgateArinso (NGA). Но има и други доставчици с глобален потенциал и различни видове модели. Accenture и IBM, както и Infosys и Genpact са увеличили покритието си за услуги по администриране на заплатите. Те правят това, като поемат общ ангажимент за изнесено управление на човешките ресурси, като често наемат подизпълнители, за да може да предложат единен договор на клиента.

Все по-популярни стават и облачно базираните системи, водени от динамично растящия пазарен лидер Workday. Тъй като има високи изисквания за отделите по човешки ресурси да покриват и обработката на заплатите, има нужда от подход към по-голямо сътрудничество.

Така че какво ще донесат следващите 5 години? Според нас ще има повече фокус върху включването на обработката на заплатите в рамките на един цялостен от-начало-до-край процес на управление на човешките ресурси и финансите. Ще има повече базирани на облачни технологии предложения с признаването, че макар обработката на заплатите да изисква местна компетентност, един глобален доставчик може да осигури това чрез обобщен (агрегационен) модел. И ще има отлив от опитите за имплементиране на глобално ERP решение за обработката на заплатите, като ще се акцентира върху въвеждането на Workday HR или други базирани на облачна технология решения като SuccessFactors Employee Central, използващи SAP облачна обработка на заплати.

Тази статия е написана съвместно с Карол Хааг, експерт по споделени услуги и аутсорсинг в PA Consulting Group.


NOVACON has been acquired by TMF Group, you can read more about the acquisition in our press release.

Администрацията на заплатите: Какви са днешните предизвикателства? | NOVACON ПОЗНАНИЕ | NOVACON, The Payroll & Accounting Company