Администриране на възнагражденията

Независимо от вида и сложността на организацията ви, НОВАКОН може да ви предложи всички необходими услуги за управление на административните процеси, свързани с обработката на възнагражденията на вашите служители и поддържането на трудовите досиета.

Изнасянето на администрирането на възнагражденията на служителите на организацията ще ви помогне да се фокусирате върху правилното управление на човешкия ресурс, като ще ви даде и възможност за по-добър контрол и по-високо ниво на конфиденциалност.

НОВАКОН може да ви помогне за:

  • управлението на всички дейности, свързани с обработка на заплатите на служителите ви от първоначалните справки за отчитане на положения труд до окончателно заплащане на възнагражденията, включително официална комуникация с данъчната администрация за подаване на всички задължителни отчети, справки и декларации
  • анализ на трудовите разходи (по разходни центрове и/или отчетни периоди, по отдели, сравнителен анализ, нето-към-бруто анализ)
  • изготвяне и поддържане на всички необхoдими според българското законодателство административни документи, свързани с назначаване на служителите, прекратяване и промени на трудови правоотношения
  • консултации по всички трудово-правни и административни въпроси, свързани със служителите на организацията, включително и съдействие при взаимоотношения с представители на държавни служби и агенции.

Комуникацията с клиента е базирана на модерни облачни технологии за управление на информация, като HR екипът на клиента получава дистанционен достъп чрез уеб-базирано приложение с:

  • най-разнообразни справки, 24/7 достъп с възможни ограничения по лица, отдели и други критерии
  • автоматизирани заявки за стартиране, промяна и прекратяване на трудови правоотношения
  • автоматично генериране на документи за стартиране, прекратяване и промяна на трудово правоотношение, служебни бележки, платежни фишове, рекапитулации и други
  • инструменти за следене и контрол на всички етапи по стартиране, промяна и прекратяване на трудови правоотношения

Международни и български компании като IKEA, INTERSPORT, Colliers SEE, S&T Bulgaria и много други, се довериха на НОВАКОН за администриране на трудовите досиета и възнагражденията на своите служители.


NOVACON has been acquired by TMF Group, you can read more about the acquisition in our press release.

Администриране на възнагражденията | NOVACON Администриране на възнагражденията | NOVACON, The Payroll & Accounting Company